Brochure HBO verpleegkundige kennis zorg voor ouderen

13 februari, 2014

Single Image

Download de brochure hier.

 

Uit aanbiedingsbrief dr Ton Bakker, voorzitter stuurgroep HBO-VGG:

 

Namens de stuurgroep van het project HBO-verpleegkundige gerontologie-geriatrie bied ik u hierbij de brochure ‘HBO verpleegkundige kennis ouderenzorg VVT’ aan. Deze brochure kunt u gebruiken om de zorg die uw organisatie aan ouderen biedt, inhoudelijk aan te passen aan de eisen van de huidige tijd.  Immers, zorginhoudelijke, demografische en organisatorische ontwikkelingen vergen, samen met nieuwe regelgeving en financiering,  een herbezinning op de inzet van personeel. Met name ook in de gezondheidszorg voor ouderen.
Om voorbereid te zijn op de (nabije) toekomst zal de inhoudelijke professionaliteit van het verpleegkundig en verzorgend personeel een impuls moeten krijgen. De inzet van HBO opgeleide verpleegkundigen met extra kennis op het gebied van de gezondheidszorg voor ouderen (verpleegkundige gerontologie geriatrie; wijkverpleegkundige) kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.
Tegelijkertijd is het van belang dat de curricula van verpleegkundige opleidingen inhoudelijk  “senior-proof” worden.

Om de discussie hierover te stimuleren is in het kader van het Actiz project “HBO-VGG”  een eerste inventarisatie gemaakt van HBO verpleegkundige kennis (aanvullend op de algemene verpleegkundige kennis), die van belang is voor de zorg voor ouderen. Deze inhoud is weergegeven in bijgaande brochure.
Met behulp van deze brochure bent u in staat om intern in uw organisatie na te gaan of deze kennis voor u van belang is en zo ja, of deze kennis ook aanwezig is. Indien gewenst kunnen zorgorganisaties daarbij ondersteuning ontvangen vanuit het HBO-VGG project.
Deze informatie kunt u gebruiken in de dialoog tussen werkveld en HBO-V over  de relevante kennisinhoud  die geborgd moet zijn in het initiële curriculum.

Het is zaak nu deze discussie te voeren, o.a. omdat de gezamenlijke HBO-V’s in het project LOOV2020 bezig zijn voorbereidingen te treffen om een nieuwe basis te leggen onder de HBO-verpleegkundige opleiding van de toekomst. Diverse hogescholen zijn al volop bezig met deze sprong voorwaarts in het besef dat een groot deel  van de toekomstige zorg, zorg voor ouderen is.

Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan deze voor de ouderenzorg belangrijke ontwikkeling.


Terug